INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (dalej: RODO)

 

Tożsamość administratora danych osobowych: KLUB SPORTOWY PRETORIUM, os. Jana III Sobieskiego 3/1, 60-688 Poznań, 500 094 705, biuro@pretorium.pl

Z administratorem danych kontaktować można się pisemnie, telefonicznie oraz drogą mailową. 

 

Cele przetwarzania danych i podstawa prawna ich przetwarzania             

Cel przetwarzania:

Realizacja działań statutowych i świadczenie usług społecznych realizowanych przez administratora.

Podstawa prawna:

Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia RODO

Odbiorca/y danych        

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom i instytucjom, które przetwarzają dane osobowe na podstawie umów powierzenia danych zawartych z administratorem.

Ponadto administrator może zostać zobowiązany do przekazania danych instytucjom lub służbom na podstawie odrębnych przepisów (np. organy administracji publicznej, organy wymiaru sprawiedliwości, jednostki statystyczne i badawcze).

Okres przechowywania danych Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia działań statutowych lub świadczonych usług społecznych  oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. Przetwarzanie danych będzie odbywać się tak długo, jak jest to konieczne do realizacji wymienionych celów, nie dłużej niż jest to konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Prawa osób, których dane są przetwarzane         

Osoby, których dane są przetwarzane przez administratora posiadają następujące prawa:

  1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  2. prawo dostępu do danych osobowych,
  3. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
  4. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na

szczególną sytuację,

  1. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.

Pozostałe informacje dot. przetwarzania danych osobowych      

  1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  2. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego        

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo  do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, Tel. 22 531 03 00